De Vlaamse overheid wil zich voor het voeren van haar beleids- en beheerscyclus ondersteund weten van cijfermateriaal over het gedrag en de attitudes van de Vlamingen. Hiervoor is betrouwbaar cijfermateriaal onontbeerlijk over de graad van participatie, in zo fijn mogelijk detail en met oog voor diverse vormen van deelname.Het onderzoek moet de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse regering steunen in deze domeinen door het verstrekken van antwoorden op belangrijke vragen met betrekking tot de toestand van de participatie, belemmeringen voor deelname, modes en contexten van participatie, de mate van overlap in deelname aan deze domeinen en participatie beïnvloedende mechanismen. De survey moet bovendien de mogelijkheid bieden om trends in participatie te onthullen door vergelijking met de vorige participatiesurveys.

Om aan deze vragen tegemoet te komen, werd een grootschalige participatiesurvey georganiseerd in 2014, waarbij een gestandaardiseerde vragenlijst werd voorgelegd aan een representatieve steekproef van de Vlaamse bevolking. De onderzoeksteams van de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek Cultuur, Jeugd, Sport en Media bundelden hun krachten voor de realisatie van deze participatiesurvey. De algemene methodologie, de coördinatie van het vragenlijstontwerp en de verzameling van gegevens gebeurde vanuit de centrale methodologische onderzoekscel aan de Universiteit Gent - Vakgroep Sociologie. Deze groep was ook verantwoordelijk voor de methodologie en het verzamelen van gegevens . De algemene methodologie voor het nieuwe participatieonderzoek bouwt verder op de eerdere participatiesurveys: Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004 (Steunpunt 're-creatief Vlaanderen') en Participatie in Vlaanderen 2009 (Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport ). Dit maakt ook vergelijkingen in de tijd mogelijk.

Algemeen gesteld, laat de participatiesurvey toe volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe staat het met de participatie?
 • Wie participeert en wie niet? Waarom participeren bepaalde groepen meer of minder dan andere?
 • Welke participatiepatronen bestaan er en hoe sporen die met leefstijlen?
 • Wat zijn de belangrijkste drempels voor verhoogde participatie?
 • Met welke verwachtingen en motieven wordt geparticipeerd?
 • Hoe hangt participatie samen met maatschappelijke oriëntatie?
 • Hoe staan Vlamingen tegenover het beleid in de betreffende sectoren?
 • In welke sociale context wordt geparticipeerd?
 • In welke recreatieve context wordt geparticipeerd?
 • Hoe staat het met de participatie aan lokale voorzieningen?
 • Hoe evolueert de participatie?

De website www.participatiesurvey.be geeft momenteel de basisinformatie over de Participatiesurvey 2009. Vanaf 4 december zullen hier ook de gegevens van de participatiesurvey 2014 worden toegevoegd. Centraal element is de toegang tot een webtool die gebruikers toelaat zelf cijfermateriaal uit de dataset te genereren. De webtool bevat de antwoorden op een ruime selectie van de belangrijkste vragen in de vragenlijst. In totaal kunnen 702 vragen (variabelen) worden opgevraagd. De verdeling van elke variabele kan daarnaast worden opgesplitst naar tien kenmerken. Zo kan nagegaan worden of de verdeling van de antwoorden op een vraag anders is voor mannen dan voor vrouwen, voor jongeren dan voor ouderen, ... Voor een correcte interpretatie van het cijfermateriaal geven we op de website ook een (statistische) leeswijzer mee.

Contactpersoon: Jessy.Siongers@UGent.be